Strona główna

Majątek

Majątek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
stan na dzień 31.12.2016

Rodzaj Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Środki trwałe w tym:

Grunty 574 103,81 0,00 574 103,81
Budynki i lokale 20 766 202,76 5 699 662,49 15 066 540,27
Maszyny i urządzenia
(zespoły komputerowe)
2 687 908,02 2 372 767,98 315 140,04
Urządzenia techniczne 1 344 813,27 1 228 398,89 116 414,38
Środki transportu 380 840,63

286 621,96

94 218,67

Narzędzia, wyposażenie techniczne 747 113,62 694 803,85 52 309,77
Wartości niematerialne i prawne 629 112,05

615 016,25

14 095,80
Pozostałe środki trwałe 4 126 545,08 4 126 545,08 0,00
Ogółem 31 256 639,24

15  023 816,50

16 232 822,74