Strona główna

Majątek

INFORMACJA

o stanie majątku Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na koniec 2016 r.

Nazwa i symbol klasyfikacji Stan na koniec roku

Dotychczasowe umorzenie 

(stan na koniec roku)
Ogółem
1 2 3
Ogółem (02+03+04+05+06) 01 39 748 267,23 13 411 051,23
Grunty (podgr.00) 02 3 901 393,70
Budynki i budowle (grupa 1-2) 03 27 296 331,60 6 681 649,10
Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia  ( grupa 3 do 6 ) 04 6 369 851,70 4 975 305,13
Środki transportowe (grupa 7) 05 861 740,60 706 221,50
Inne podstawowe środki trwałe (grupa 8-9) 06 1 318 949,63 1 047 875,50
Wartości niematerialne i prawne 529 500,63 515 394,49
Pozostałe środki trwałe 5 594 227,16 5 594 227,16