Strona główna

Statystyki, sprawozdania, kontrole

Dane dotyczące postępowań zarejestrowanych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku i podległych jej jednostkach

 

W 2016 roku do prokuratur okręgu gdańskiego wpłynęło łącznie  50.013  spraw w tym: do Prokuratur Rejonowych 49.428 spraw oraz do wydziałów Prokuratury Okręgowej  585 spraw i tak kolejno:

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa w Gdańsku - 4476

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście w Gdańsku – 5482

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Wrzeszcz w Gdańsku – 4904

Prokuratura Rejonowa w Gdyni – 7198

Prokuratura Rejonowa w Kartuzach – 2359

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie – 1564

Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie – 2708

Prokuratura Rejonowa w Malborku –2358

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim – 2851

Prokuratura Rejonowa w Pucku – 2586

Prokuratura Rejonowa w Sopocie – 1888

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim –3183

Prokuratura Rejonowa w Tczewie – 2639

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie – 5254

Prokuratura Okręgowa ( Wydz. I – 151 spraw, Wydz. II- 174, Wydz. III - 28, Wydz. IV - 145, Wydz. VI – 87)

Załatwiono w   2016 roku łącznie : 48 630 spraw, w tym Prokuraturach Rejonowych 48. 116 spraw oraz  w wydziałach Prokuratury Okręgowej 514 spraw.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa w Gdańsku - 4232

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście w Gdańsku – 5137

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Wrzeszcz w Gdańsku – 4700

Prokuratura Rejonowa w Gdyni – 46991

Prokuratura Rejonowa w Kartuzach – 2283

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie – 1549

Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie – 2730

Prokuratura Rejonowa w Malborku –2307

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim – 2758

Prokuratura Rejonowa w Pucku – 2544

Prokuratura Rejonowa w Sopocie – 1841

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – 3301

Prokuratura Rejonowa w Tczewie – 2646

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie -  5097

Prokuratura Okręgowa ( Wydz. I- 112, Wydz. II- 172, Wydz. III- 15, Wydz. IV- 175, Wydz. VI- 40)

Spośród łącznie załatwionych w 2016 roku 48630  spraw zakończono przekazaniem do sądu 12.708 spraw co stanowi 31,7% do ogółu zakończonych z wyłączeniem odmów wszczęcia. I tak kolejno zakończono:

 - aktem oskarżenia – 7730

-  wnioskiem z art. 335§1 k.p.k.- 3942

- wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania –940

- z art. 324 kpk o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających- 89

- o ukaranie do właściwego sądu wojskowego - 2

- wnioskiem do sądu o rozpatrzenie sprawy w trybie przyśpieszonym – 5

Pozostało do załatwienia na następny okres sprawozdawczy łącznie 7387 spraw.

Środki zapobiegawcze

W  2016 roku wobec 648 osób skierowano do sądu wnioski o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania /w tym do listów gończych /. W przypadku  600 osób wnioski zostały uwzględnione. Wobec powyższego skuteczność stosowania tymczasowego aresztowania w okręgu gdańskim na koniec 2017 roku wynosi 92,6 % .

Ponadto w toku postępowania przygotowawczego zastosowano wobec podejrzanych 1338 środków zapobiegawczych nieizolacyjnych z czego:

- poręczenia majątkowe – 170

- dozory policji – 875

- zakaz opuszczania kraju – 177

- w tym zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy – 41

- nakaz opuszczenia lokalu wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonym- 109

Prokuratorzy w 2016 roku wydali w 565 sprawach / zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu przyspieszonym/ w stosunku do 598 osób postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, a organy egzekucyjne dokonały faktycznego zabezpieczenia mienia na kwotę: 6.179.012 złotych

Ponadto w 2016 roku:

-osądzono łącznie 13762 osób, a sądy wydały wyroki skazujące wobec 11822 osób

- wniesiono apelacji i sprzeciwów, co do 1038 osób

 - sądy rozpoznały apelacje wobec 694 osób, z czego apelacja została uwzględniona
w przypadku 374 osób, co stanowi 53,9 % ogółu rozpoznanych apelacji w 2016 roku.

W I półroczu  2017 roku zaplanowano następujące wizytacje  :

19.04.2017r. – 02.05.2017r. - Prokuratura Rejonowa w Gdyni

16.05.2017r.-29.05.2017r.- Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim

Przedmiotem wizytacji będzie ocena organizacji i metod pracy, podziału czynności, sposobu kierowania jednostką, efektywności sprawowania wewnętrznego  nadzoru służbowego, działań podejmowanych w celu poprawy warunków pracy, wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów oraz pracowników sekretariatu oraz prawidłowości poziomu pracy w toku realizacji ustawowych zadań prokuratury.

Opracowano:
Wydział I Organizacyjny Prokuratury Okręgowej w Gdańsku
st. inspektor ds. biurowości Katarzyna Mikuła