Strona główna

Statystyki, sprawozdania, kontrole

W 2015 roku do prokuratur okręgu olsztyńskiego wpłynęło 20.427 spraw to jest o 7.135 spraw mniej niż w tym samym okresie 2014 roku.

W 2015 roku prokuratorzy prokuratur okręgu olsztyńskiego załatwili 20.869 spraw karnych (w 2014 roku załatwiono 27.562 sprawy karne), które zostały zakończone następującymi decyzjami:

 • aktem oskarżenia 4.206 spraw przeciwko 5.039 osobom;
 • wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania – 359 spraw przeciwko 399 osobom;
 • wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego – 31 spraw w stosunku do 31 osób;
 • wnioskiem do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyśpieszonym – 7 sprawa w stosunku do 7 osób;
 • umorzeniem postępowania – 4.838 spraw, w tym z powodu niewykrycia sprawców – 881 spraw;
 • odmową wszczęcia postępowania – 6.023 sprawy;
 • zawieszeniem postępowania – 934 sprawy;
 • przekazaniem ścigania karnego za granicę – 5 spraw w stosunku do 5 osób;
 • załatwieniem w inny sposób – 1.326 spraw.

W 2015 roku w sprawach prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy zastosowały 346 środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego w 2015 roku w toku postępowania przygotowawczego stosowali również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, mianowicie:

 • wobec 671 podejrzanych – dozór Policji;
 • wobec 135 podejrzanych – poręczenie majątkowe;
 • wobec 120 podejrzanych – zakaz opuszczania kraju;
 • wobec 6 podejrzanych – środek w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu;
 • wobec 1 podejrzanego – środek w postaci powstrzymywania się od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów;
 • wobec 93 podejrzanych – środek w postaci opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

W sprawach karnych prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy osądziły 8.227 osób, z czego skazano 7.294 osoby, tj. 88,6%, a w tym:

 • wyrokiem nakazowym – 418 osób;
 • na podstawie art. 387 kpk 1.021 osób;
 • na postawie art. 335 kpk – 3.192 osoby;
 • na podstawie art. 335 § 1 kpk i art. 156 § 1 kks – 110 osób;
 • odstąpiono od wymierzenia kary – wobec 7 osób.

Sądy uniewinniły 116 osób, co stanowi 1,4% ogółem osądzonych.

Sądy warunkowo umorzyły postępowania karne wobec 663 osoby. Ponadto wobec 27 osób umorzono postępowanie i zastosowano środki zabezpieczające.

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W 2015 roku w repertorium „Pc” zarejestrowano 1.543 sprawy. Zakończono w tym okresie 1.450 spraw, w tym wytoczono 64 powództwa i wniesiono 117 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego.

W 2015 roku w repertorium „Pn” zarejestrowano 322 sprawy, zaś załatwiono 339 spraw.

W okresie 2015 roku w prokuraturach okręgu olsztyńskiego zarejestrowano 1.288 spraw z zakresu postępowania administracyjnego (repertorium „Pa”). Załatwiono 1.256 spraw z tego odcinka działalności. 


Kontrola zarządcza

Dane archiwalne